การละเล่นไทย

Saturday, February 04, 2006

บทคัดย่อ 2

เรื่อง : สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ PROFILES AND PROBLEMS IN ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION OF LARGE SIZE SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE DEPARTMENT OF GENERAL EDUCATION IN EDUCATION REGION 7 ชื่อผู้เขียน นายกอบกิจ ส่งศิริ , MR.KAUBKIT SONGSIRI ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 117/223 หมู่ที่ 9 ถนนนครสวรรค์ - พิษณุโลก ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สถานที่ ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ร่วมวิจัย ผูร่วมวิจัย (ENG) รายละเอียด ความเป็นมา ความเป็นมา - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เป็นหน่วยงานหรือสถาบันทางสังคมที่ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อสนองความต้องการของสังคมในการจัดการศึกษา มีจำนวนบุคลาการ ครู อาจารย์ และนักเรียนรวมทั้งการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนมากกว่าในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง ทำให้การจัดโครงสร้างองค์การการบริหารงานมีขอบข่ายงานที่กว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน อันได้แก่ การบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผล โรงเรียนจำเป็นต้องเปิดกว้างเสนอทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน อีกทั้งโรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนที่มีขนาดใหญ่ ย่อมเป็นศูนย์รวมทางด้านวิชาการ เช่น ที่ตั้งกลุ่มโรงเรียนหรือที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนต่าง ๆ ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งกำหนดให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น และต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ดังนั้นการบริหารงานด้านวิชาการจึงนับเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จะสำเร็จตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของทางราชการมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจต่อการศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 ผลการวิจัยจะช่วยให้ทราบถึงสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร อันอาจจะเป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาพัฒนางานวิชาการต่อไป แนวคิดทฤษฎี - วัตถุประสงค์ - 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 จำแนกตามประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง สมมุติฐานการวิจัย - ระเบียบวิธีวิจัย - ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหมวดวิชา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 จำนวน 36 โรง โดยมีจำนวนประชากรดังนี้ 1. ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 36 คน 2. ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ จำนวน 36 คน 3. หัวหน้าหมวดวิชา จำนวน 432 คน รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น จำนวน 504 คน ตัวแปร - นิยามศัพท์ - 1. ทรรศนะ หมายถึง การแสดงความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 7 2. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยงาน 7 ด้าน ได้แก่ 2.1 การตัดสินใจสั่งการ หมายถึง การตกลงในที่จะให้มีการดำเนินงาน ซึ่งอาจจะได้มาจากการร่วมกันปรึกษาหารือ และทำความเข้าใจกับงาน และการกำหนดนโยบายในการบริหารงานวิชาการ 2.2 การวางแผน หมายถึง การพิจารณาและกำหนดแนวทาง รวมทั้งขอบเขตในการบริหารงานวิชาการ โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 2.3 การจัดองค์การ หมายถึง การจัดแบ่งงาน การจัดอัตรา กำลังหน้าที่ประจำบุคลากร การจัดสายงานการบังคับบัญชาในการบริหารงานวิชาการ2.4 การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การกำหนดลักษณะการติดตามข่าวสาร เช่น การรายงานตามลำดับขั้น การส่งข่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันในการบริหารงานวิชาการ 2.5 การใช้อิทธิพล หมายถึง การแนะนำ การจูงใจ การควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้การบริหารงานวิชาการบรรลุจุดประสงค์ และประสิทธิภาพสูงสุด 2.6 การประสานงาน หมายถึง การติดต่อประสานงานระหว่างบุคคล หรือหน่วยงานในการบริหารงานวิชาการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและเกิดความประหยัดทั้งทางด้านบุคคล วัสดุ ทรัพยากรอื่น ๆ และเวลา 2.7 การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบดูความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลงานการบริหารงานวิชาการเป็นระยะ ๆ และการสรุปรวบยอด เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาเพื่อรายงานผล และดำเนินการขั้นต่อไป 3. สภาพการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ลักษณะในการปฏิบัติงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจสั่งการ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านติดต่อสื่อสาร ด้านการใช้อิทธิพล ด้านการประสารงาน และด้านการประเมินผล 4. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ข้อที่ต้องพิจารณาแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยงาน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจสั่งการ ด้านการวางแผนด้านการจัดองค์การ ด้านติดต่อสื่อสาร ด้านการใช้อิทธิพล ด้านการประสารงาน และด้านการประเมินผล 5. ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง หัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 6. ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ หรือผู้ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษาฝ่ายวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 7. หัวหน้าหมวดวิชา หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดวิชาหรือผู้ทำหน้าที่หัวหน้าหมวดวิชาดังต่อไปนี้ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ พลานามัย ศิลปะ เกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม กิจกรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 8. ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงปัจจุบัน จำแนกเป็น ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งต่ำกว่า 5 ปี 5 - 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป 9. โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ที่มีห้องเรียน 37 ห้องเรียนขึ้นไป มีจำนวนนักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษา 10. เขตการศึกษา 7 หมายถึง เขตการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแบ่งพื้นที่ประเทศเป็นเขตการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน เขตการศึกษา 7 ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัยและอุตรดิตถ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ โดยให้คะแนนแต่ละข้อเป็นน้ำหนักคะแนนจากมากไปหาน้อย คือ 3 2 และ 1 ตอนที่ 3 ปัญหาการบริหารวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าชนิด 3 ระดับ คือ 3 2 และ 1 วิธีสร้างเครื่องมือ 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ นำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบสอบถาม 2. กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการตามตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 3. นำร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความตรงเชิงประจักษ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน 4. นำร่างแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นำแบบสอบถามที่แก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับความเห็นชอบและนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป วิธีการรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูล - เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนมา ผู้วิจัยนำมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและตรวจให้คะแนนแบบสอบถามดังนี้ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับทรรศนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน2. ข้อมูลเกี่ยวกับทรรศนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ค่าร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย 3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลวิจัย - 1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าหมวดวิชามีทรรศนะว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการวางแผน ด้านที่มีการปฏิบัติต่ำสุดคือ ด้านการประเมินผลงาน 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งต่ำกว่า 5 ปี มีทรรศนะว่า ผู้บริหารมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุดผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง 5 - 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป มีทรรศนะว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ข้อเสนอแนะ - ข้อเสนอแนะทั่วไป 1. ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านงานวิชาการของกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2530 เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนโดยสม่ำเสมอ 2. กรมสามัญศึกษาควรสนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมเรื่องการบริหารงานให้แก่ผู้ช่วยผู้บริหารทุกฝ่าย หัวหน้าหมวดวิชา และหัวหน้างานต่าง ๆ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกปี เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน ซึ่งจะมีผลช่วยพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 1. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและหัวหน้าหมวดวิชา เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 2. ควรศึกษาความเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 <<

Friday, February 03, 2006

ส่งบทคัดย่อ

ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ครุศาสตร์ (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
ปีที่จบการศึกษา 2536
ชื่อนิสิต เอนก ยารังษี
ชื่อวิทยานิพนธ์ การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพะเยา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร บุญมี เณรยอด
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้และปัญหาการใช้ ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนัก งานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ โรงเรียน ประถมศึกษาดีเด่นจำนวน 12 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น เครื่องมือวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่า ความถี่ และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรท้องถิ่นที่โรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นนำ มาใช้ในงานวิชาการ 1.ทรัพยากรบุคคลได้แก่ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ครูอาจารย์จากสถานศึกษาอื่นและผู้ปกครองนักเรียนซึ่งนำมาใช้ในลักษณะขอคำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะ เชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ 2.ทรัพยากรวัตถุ ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ สถานศึกษาอื่น นำมาใช้ในลักษณะขอ การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา 3.ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ หิน แร่ และ สัตว์ประเภทต่างๆ นำมาใช้ในลักษณะเป็นสื่อการเรียนการสอน 4. ทรัพยากรสังคมได้แก่ วันสำคัญ และวัฒนธรรมประเพณีนำมาใช้ในลักษณะให้ ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยตรงและจัดนิทรรศการ ปัญหาการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น 1.ปัญหาการใช้ทรัพยากรบุคคลที่ส่วน ใหญ่ประสบคือ ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เป็นทรัพยากรน้อยกว่าที่ควรและ บุคคลที่เป็นทรัพยากรไม่มีเวลาว่างพอในการให้ความช่วยเหลือ 2.ปัญหาการ ใช้ทรัพยากรวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นคือ ช่วงเวลาไม่เอื้อหรืออำนวยต่อการใช้ ทรัพยากรและทรัพยากรมีปริมาณจำกัด 3.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติคือ ขาดการอนุรักษ์เพื่อการศึกษา 4.ปัญหาการใช้ทรัพยากรสังคมคือ ทรัพยากรมี คุณภาพไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นต้นแบบ
คำสำคัญ
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 170 P.
ISBN 974-582-712-6
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์

Friday, January 27, 2006

ดีใจ

การละเล่นไทย


การละเล่นของไทยนิยมเล่นมาแต่โบราณ ยุคสมัยใหม่มีการนำกลับมาฟื้นฟูใหม่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย